Disclaimer

Algemeen 

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer. 

Daarnaast is op de website een privacy statement van toepassing. Mountain Residences BV adviseert u ook hiervan vóór het gebruik van de website kennis te nemen.

Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met Mountain Residences BV. Door middel van deze website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de organisatie, activiteiten, producten en diensten van Mountain Residences BV. De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.

Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met een medewerker van Mountain Residences BV.

Informatie op deze website

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de daarin voorkomende gegevens en informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. 

Mountain Residences BV is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van in deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen, bijvoorbeeld door onvolledigheid of door de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, op welke manier dan ook.

Mountain Residences BV mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Mountain Residences BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Functioneren van deze website

Mountain Residences BV stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Mountain Residences BV niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Mountain Residences BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Mountain Residences BV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Mountain Residences BV streeft ernaar deze website, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen die van invloed zijn op de werking van computerapparatuur of -programmatuur. Mountain Residences BV kan echter niet garanderen dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website heeft voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur.

Indien u problemen mocht ondervinden op deze website, wordt u verzocht Mountain Residences BV hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail. Mountain Residences BV zal dan haar uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Verwijzingen en hyperlinks

De website van Mountain Residences BV kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Mountain Residences BV. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoekers en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Mountain Residences BV. Mountain Residences BV geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Geldigheid van Nederlandse disclaimer

Van deze disclaimer in de Nederlandse tekst is een Engelse vertaling opgesteld ten behoeve van anderstalige bezoekers van de website. De Nederlandse tekst blijft evenwel het origineel. Indien bepalingen in de Engelse tekst tegenstrijdig zijn met de Nederlandse tekst dan wel dubbelzinnig zijn, zullen de grammaticale uitleg en bedoeling van de bepalingen in de Nederlandse tekst prevaleren.